Deponigasens innehåll

Typiska deponigas komponenter:

Komponent
Volym procent
Egenskaper
metan
45–60
Metan är en naturligt förekommande gas. Det är färglös och luktfri. Deponier är den enskilt största källan till människans utsläpp av metan.
koldioxid
40–60
Koldioxid är, i små koncentrationer, naturligt förekommande i atmosfären (0,03%). Den är färglös, luktfri och något sur.
kväve
2–5
Kväve utgör cirka 79% av atmosfären. Kväve är utan lukt och smak samt färglös.
syre
0.1–1
Syre utgör cirka 21% av atmosfären. Syre är utan lukt och smak samt färglös.
ammoniak
0.1–1
Ammoniak är en färglös gas med stickande lukt.
NMOCs (non-methane organic compounds)
0.01–0.6
NMOCs är organiska föreningar (dvs föreningar som innehåller kol). (Metan är en organisk förening, men anses inte vara en NMOC.) NMOCs kan förekomma naturligt eller bildas genom syntetiska kemiska processer. NMOCs vanligast i deponier omfattar akrylnitril, bensen, 1,1-dikloretan, 1,2-cis dikloroetylen, diklormetan, karbonylfluorid svavelväte, etyl-bensen, hexan, metyletylketon, tetrakloretylen, toluen, trikloretylen, vinylklorid och xylener .
sulfider
0–1
Sulfider (t.ex. svavelväte, dimetyl svavelväte, merkaptaner) är naturligt förekommande gaser som ger deponin gasblandningen sin ruttna-ägg lukt. Sulfider kan orsaka dålig lukt även vid mycket låga koncentrationer.
vätgas
0–0.2
Vätgas är en luktfri, färglös gas.
koloxid
0–0.2
Koloxid är en luktfri, färglös gas.

Kommentarer inaktiverade.